Zapytanie o inwigilację do Służb Specjalnych


Wysłałam wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym zwróciłam się z prośbą o udostępnienie informacji czy byłam inwigilowana przez służby specjalne. Wysłałam zapytania do 12 Służb Specjalnych. Ustaliłam, że informacja o tym, czy byłam inwigilowana podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r. Muszą udzielić mi odpowiedzi w terminie 14 dni.

Treść wysłanego zapytania: „Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie: czy byłam inwigilowana przez AW od 2000r. Jeśli byłam inwigilowana to proszę o wyjaśnienia: podanie podstaw prawnych, przyczyn i celu. Dodatkowo informuję, że z moich obserwacji wynika, że wszczepiono mi potajemnie microczipy służące do inwigilacji. Wykonałam badanie wykrywaczem podsłuchów radiowych Aceco Fc 2002, które wykazało, iż w moim ciele znajdują się czipy (mikroprocesory) emitujące fale radiowe. Kopię nagrania dokumentującego badanie zamieściłam na You Tube, na moim kanale Agata Walczak pt.: „Miernik potwierdził wszczepienie czipów”, link do filmu: https://youtu.be/DmIsk99sRyA. (…)”

Publikuję scany wniosku wysłanego do Agencji Wywiadu.

26231438_841490462690945_4994381493646667200_n

26230504_841392522700739_3825953726083570894_n

 

 

ODPOWIEDZI

  1.  Pismo CBŚ
Pismo CBŚ

Pismo CBŚ

Odpowiedź CBŚ na mój wniosek o udostępnienie  informacji publicznej 

„Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani korespondencję elektroniczną z dnia 6 stycznia 2018 r., przesłaną na adres skargi.cbsp@policja.gov.pl, zawierającą wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący inwigilowania Pani przez CBŚ od 2000 r., uprzejmie informuję, że żądana przez Panią informacja nie stanowi informacji publicznej.

Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933). W myśl tych przepisów, informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 tej ustawy. Informacją publiczną będzie zatem każda informacja dotycząca sfery faktów i danych publicznych, a więc każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów realizujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Aby informacja uzyskała walor informacji publicznej, musi zatem dotyczyć „sprawy publicznej”, a nie indywidualnej, bowiem celem ustawy nie jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb wnioskodawcy (tak np. NSA w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r., I OSK 1939/16).

Podkreślić w tym miejscu należy, że uzyskanie przez osoby zainteresowane informacji ich dotyczących, które zostały niejawnie pozyskane przez organy władzy publicznej, ma podstawę prawną w art. 51 ust. 3 Konstytucji. Przepis ten stanowi bowiem, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. Nie ulega wątpliwości, że dostęp osoby do dotyczących jej dokumentów urzędowych oraz zbiorów danych uregulowany w art. 51 ust. 3 Konstytucji nie może być utożsamiany z dostępem do informacji o sprawach publicznych, zagwarantowanym w art. 61 Konstytucji (zob. np. wyrok WSA w Warszawie z 30 września 2016 r., II SA/Wa 849/16). Są to bowiem dwa zupełnie odmienne obowiązki informacyjne. W konsekwencji należy przyjąć, że żądana przez Panią informacja nie stanowi informacji publicznej. Z uwagi na powyższe realizacja Pani wniosku w oparciu o przepisy wyżej cytowanej ustawy nie jest możliwa.

Z poważaniem,

nadkom. Małgorzata Gołaszewska-Horosz
Zespół Prawny
Centralne Biuro Śledcze Policji”

Odpowiedź CBŚ

Odpowiedź CBŚ

2. Odpowiedź Policji na mój wniosek o udostępnienie  informacji publicznej (3 pisma pdf)

Komenda Główna Policji pismem z dnia 10 stycznia 2018r. odmówiła udzielenia żądanej informacji. Nie udzielono mi informacji czy byłam inwigilowana przez Policję, w tym czy byłam inwigilowana przy użyciu wszczepionych mi czipów.

Napisałam ponownie 10 stycznia 2018r. „W związku z odmową udzielenia mi informacji czy byłam inwigilowana przez Policję na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie mi informacji w jaki sposób mogę uzyskać informacje, o które wnioskowałam 6 i 7 stycznia 2018 r. lub proszę mi udzielić odpowiedzi w żądanym zakresie”. ale KGP nie zmieniła stanowiska (pismo z dnia 23.01.2018r.).

Odpowiedź Policji na wniosek o udostępnienie danych

Odpowiedź Policji

Odpowiedź Policji na odwołanie

Dnia 24.01.2018r. złożyłam odwołanie od odmowy udostępnienia informacji przez Policję do MSWiA za pośrednictwem KGP. Policja odmówiła uznania odwołania i wysłałam 2.02.2018r. odwołanie bezpośrednio do MSWiA.

MSWiA wyjaśnia moje odwołanie, przesłano mi do wiadomości pismo z 8.02.2018r. Treść pisma:

„Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu, uprzejmie przekazuję, według właściwości rzeczowej, przesłaną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 2 lutego 2018r., za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP, skargę Pani Agaty Walczak dotyczącą trybu procedowania i sposobu rozpatrzenia przez Komendę Główną policji korespondencji autorki dotyczącej cyt. „udzielenia informacji dotyczącej inwigilacji”.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do Biura Ministra MSWiA kopii odpowiedzi udzielonej w sprawie zainteresowanej.”

MSWiA

Odpowiedź Policji na odwołanie do MSWiA

3. Odpowiedź SWW na mój wniosek o udostępnienie  informacji publicznej 

„Od: SWW Kontakt

Do: mnie agata…) Temat:ODP: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W odpowiedzi na e-mail z dnia 6 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, co następuje.

Służba Wywiadu Wojskowego jest służbą specjalną właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, stosownie do art. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
(j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1318, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o SKW oraz SWW”. Szczegółowy zakres zadań Służby Wywiadu Wojskowego określa w sposób wyczerpujący art. 6 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW. Do zadań tych należy m.in. uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP oraz warunków realizacji, przez Siły Zbrojne RP, zadań poza granicami państwa. Podkreślenia wymaga, iż zadania Służby Wywiadu Wojskowego, co do zasady, są realizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, dodać należy, iż Służba Wywiadu Wojskowego, zgodnie z przepisem
art. 39 ust. 1 ustawy o SKW oraz SWW, zapewnia ochronę m.in. środków, form i metod realizacji zadań oraz zgromadzonych informacji.

Z uwagi na powyższe ograniczenia prawne, jak również unormowania art. 43 ust. 3 ustawy o SKW oraz SWW, Służba nie udziela szczegółowych informacji w zakresie zadań realizowanych poza granicami państwa.

Z wyrazami szacunku,

Służba Wywiadu Wojskowego

Od: agata(..)
Wysłano: 6 stycznia 2018 18:17
Do: SWW Kontakt
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.”

SWW Odpowiedź

SWW Odpowiedź

4. ABW wypowiedziało się, że inwigilacja przy użyciu wszczepionych potajemnie czipów jest przestępstwem!

Odpowiedź ABW na mój wniosek o udostępnienie  informacji publicznej 

„Szanowna Pani, 

            W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie  informacji publicznej  z 1 stycznia 2018 r., w zakresie wyjaśnienia podstaw prawnych przyczyn i celu inwigilacji Pani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, od 2000 r. poprzez (…) „wszczepienie potajemnie mikrochipów służących do inwigilacji” (…), uprzejmie informujemy, iż ABW została utworzona w 2002 r. Ponadto należy dodać, iż ABW jest urzędem administracji rządowej – służbą specjalną właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Zadania ABW zostały określone przez ustawodawcę w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.). W granicach zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, funkcjonariusze ABW wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców oraz czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego. Powyższe czynności wykonywane są przez ABW na podstawie i ramach obowiązujących norm prawnych, zgodnie z zasadą legalizmu wynikającą z art. 7 Konstytucji RP.

Podkreślić należy, że czynności wskazane przez Panią nie mogłyby być zatem podejmowane przez ABW, ponieważ wskazane środki i metody nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach.

 Z poważaniem,

Biuro Prawne

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

Odpowiedź ABW na mój wniosek

Odpowiedź ABW na mój wniosek

 

5. Odpowiedź Komendy Głównej Straży Granicznej na mój wniosek o udostępnienie  informacji publicznej 

Odpowiedź Komendy Głównej Straży Granicznej

Odpowiedź Komendy Głównej Straży Granicznej

 

6. Odpowiedź BOR na mój wniosek o udostępnienie  informacji publicznej 

„W odpowiedzi na korespondencję w sprawie Zapytania o inwigilację przesłaną do Biura Ochrony Rządu dnia 6 stycznia 2018r., w ramach dostępu do informacji publicznej, na adres kancelaria@bor.gov.pl informuję, że Pani osoba nie była w zainteresowaniu Biura Ochrony Rządu.

z poważaniem

p.o. DYREKTOR GABINETU SZEFA BIURA OCHRONY RZĄDU płk Jarosław GŁOWACKI”

Odpowiedź BOR

Odpowiedź BOR

 

7. Odpowiedź CBA na mój wniosek o udostępnienie  informacji publicznej 

„W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 6 stycznia 2018r. dotyczący udostępnienia informacji w zakresie inwigilowania wnioskodawcy przez Centralne Biuro Antykorupcyjne od 2000r. uprzejmie informuję, że w niniejszej sprawie ma zastosowanie przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1993 ze zm.), który stanowi m.in., że w związku z wykonywaniem swoich zadań CBA zapewnia ochronę środków, form i metod realizacji oraz zgromadzonych informacji.

Z uwagi na powyższe żądanie dane w przedmiotowej sprawie nie mogą zostać udostępnione.

Podpisał: Z up. Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski”

Odpowiedź CBA na mój wniosek

Odpowiedź CBA na mój wniosek

8. Odpowiedź JW „GROM” na mój wniosek o udostępnienie  informacji publicznej

Treść pisma: „W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 06.01.2018r. uprzejmie informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 2305, ani jej żołnierze, nie posiadają, ani nie posiadali uprawnień do wykonywania szeroko rozumianych czynności operacyjno – rozpoznawczych. Wspomniane czynności są zastrzeżone wyłącznie dla funkcjonariuszy służb specjalnych oraz innych organów, o których jest mowa w art. 11  ustawy z dnia 24 maja 2002r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2017r., poz. 1920r., z późn. zm.).”

GROM

ODPOWIEDŹ

 

Dnia 25.01.2018r. złożyłam odwołanie od odmowy udostępnienia informacji do MON  (dotyczyło służb podległych MON).

9. Odpowiedź Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Dnia 04.02.2018r. złożyłam odwołanie od odmowy udostępnienia informacji przez Służbę Więzienną do Ministerstwa Sprawiedliwości.

27337380_855511707955487_8693040644623106110_n

Ministerstwo Sprawiedliwości nakazało Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej udzielenie mi wnioskowanej informacji publicznej.

Treść pisma Ministerstwa Sprawiedliwości: „Uprzejmie przekazuję według właściwości pismo Pani Agaty Walczak skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 4 lutego 2018r. w przedmiocie braku odpowiedzi Służby Więziennej na wniosek z 8 stycznia 2018r. o udostępnienie informacji publicznej.

Mając na uwadze 14 dniowy termin odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz podniesiony przez Wnioskodawczynię fakt braku odpowiedzi, przekazuję ww. pismo do określonej w nim sprawy wniosku o udzielenie informacji publicznej.”

 

28061203_859185117588146_686794764938835979_o.jpg

Odpowiedź Centralnego Zarządu Służby Więziennej – odmowa odpowiedzi

28071323_863432647163393_332196712310039535_o

Nie udzieliły odpowiedzi 3 Służby Specjalne na zapytanie o inwigilację.

Zapytanie o zezwolenia na inwigilację do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga

Prokuratura i Sąd stwierdziły, że represje służb specjalnych wobec mnie nie są przestępstwem

Reklamy

5 uwag do wpisu “Zapytanie o inwigilację do Służb Specjalnych

  1. Pingback: Zapytanie o zezwolenia na inwigilację do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga | Zbrodniczy eksperyment w Polsce

  2. Chipowanie jako końcowy etap działania Antychrysta

    Gdy rozwala Twojego chipa i wycieknie Lit bedziesz miala wrzod zlosliwy , – chyba ksiadz mial na mysli raka.

    Polubienie

  3. Pingback: Próbowano mnie zabić, po raz kolejny. | Zbrodniczy eksperyment w Polsce

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s